Regulamin

Regulamin Świadczenia Usług on-line
na stronie: www.estasiowska.pl

§I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotowy Regulamin świadczenia usług poradni psychologicznej on-line www.estasiowska.pl został stworzony w oparciu o ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), przez podmiot świadczący usługi psychologiczne Elżbieta Stasiowska, ul. XXI Wieku 9c/2, 05-500 Józefosław, będąca stroną umowy o świadczenie pomocy psychologicznej on-line.
2. Regulamin niniejszy stanowi umowę, która zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem chyba, że w indywidualnej umowie sporządzonej na piśmie strony podejmą decyzję o modyfikacji wybranych jego umownych postanowień.
3. Wszelkie składane przez strony umowy oświadczenia woli w zakresie przekazywanej wiedzy wymagają dla swej ważności i skuteczności odpowiedniego przekazu do drugiej strony w taki sposób, aby mogła ona swobodnie zapoznać się z ich treścią, za pośrednictwem Formularza kontaktowego lub adresu e-mail.
4. Z usług psychologicznych mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

§II
SŁOWNIK REGULAMINU

1. Słowa użyte w niniejszym dokumencie mają takie znaczenie, jakie mają potocznie w języku polskim, z wyjątkiem poniższych słów, które mają następujące znaczenie:
Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta z usług świadczonych przez Usługobiorcę w ramach poradni www.estasiowska.pl.
Usługodawca – oznacza podmiot świadczący usługi psychologiczne on-line tj. Elżbieta Stasiowska, ul. XXI Wieku 9c/2, 05-500 Józefosław.
Formularz – oznacza formularz kontaktowy, którego wypełnienie jest niezbędne celem umożliwienia korzystania z usług psychologicznych on-line.
Adres e-mail – oznacza adres poczty elektronicznej: kontakt@estasiowska.pl
Psycholog – oznacza osobę uprawnioną do wykonywania zawodu psychologa na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 763 ze zm.).
Poradnia – oznacza stronę internetową wywoływaną pod adresem domeny internetowej: www.estasiowska.pl.
Umowa – oznacza umowę o świadczenie usług psychologicznych drogą elektroniczną
Usługa – oznacza usługi psychologiczne on-line świadczone przez Usługodawcę w ramach poradni www.estasiowska.pl
Regulamin – niniejszy regulamin.
Rejestracja – czynność polegająca na podaniu w Formularzy kontaktowym właściwych danych, w tym Danych Osobowych oraz na złożeniu oświadczenia woli skutkującego zawarciem Umowy.
Nazwa klienta – podawane przez Klienta w czasie Rejestracji oznaczenia Klienta identyfikującego w sposób widoczny.
Login – adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.
Tematyka Usługi – usługi psychologiczne.
Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania podmiotu Usługobiorcy.
Ustawa o ochronie danych osobowych – RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. Nr 24, poz 83 ze zm.).
Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów – ustawa z dnia 08 czerwca 2001 r., o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów ( Dz. U. z 20021 r. Nr 73, poz. 763, ze zm.).
Ustawa Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
Strony – Usługodawca oraz Usługobiorca.

§III
USŁUGI

1. Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach poradni www.estasiowska.pl mają dwojaki charakter nieodpłatny i odpłatny.
2. W ramach usług o charakterze nieodpłatnym Klient może uzyskać podstawowe informacje takie jak informacje dotyczące zakresu świadczonych usług psychologicznych, form komunikacji, wynagrodzenia i sposobu jego zapłaty oraz inne niezbędne w tym zakresie informacje, o które przed zawarciem umowy winien obowiązkowo pytać.
3. W ramach usługi o charakterze odpłatnym Klient uzyskuje możliwość świadczenia na jego rzecz usługi psychologicznej on-line w szerokim zakresie tego znaczenia w różnej wysokości wynagrodzenia każdorazowo ustalanego przez strony w zależności od stopnia trudności i poświęconego przez psychologa czasu.
4. Usługi psychologiczne wykonywane są każdorazowo przez psychologa.

§IV
FORMA ŚWIADCZENIA USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH

1. Świadczenie usług psychologicznych przez Usługodawcę na rzecz Klienta może nastąpić poprzez jedną z wybranych form komunikacji: rozmowa internetowa z kamerą za pośrednictwem komunikatora Skype lub przez telefon.
2. Klient dokonując wyboru określonej formy świadczenia usług psychologicznych potwierdza zapoznanie się z warunkami technicznymi umożliwiającymi prawidłowe skorzystanie z wybranej formy komunikacji, do czego winien sprzętowo się przystosować pod rygorem utraty roszczenia z tego tytułu.

§V
ZAWARCIE UMOWY

1. W celu rozpoczęcia korzystania przez Klienta z usług o charakterze nieodpłatnym niezbędne jest wejście na stronę poradni www.estasiowska.pl, skorzystanie z istniejącego tam Formularza kontaktowego w zakładce „Kontakt”. Przy czym korzystanie z usług o charakterze nieodpłatnym nie jest uzależnione od spełnienia przez Klienta jakichkolwiek innych przesłanek.
2. W ramach odpłatnych usług psychologicznych, poradnia Elżbieta Stasiowska oferuje:
a) konsultację psychologiczną poprzez Skype (audio i video, z kamerą), trwającą od 50-90 minut świadczoną przez Psychologa.
3. Ceny usług psychologicznych on-line podane zostaną w wiadomości mailowej, którą Klient otrzyma na swój prywatny adres mailowy.
4. W celu rozpoczęcia korzystania z usług psychologicznych on-line o charakterze odpłatnym niezbędne jest dokonanie przez Klienta następujących czynności:
a) wejście na stronę poradni www.estasiowska.pl poprzez wpisanie w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu: www.estasiowska.pl
b) zapoznanie się ze wszystkimi postanowieniami regulaminu, prawidłowe wypełnienie formularza przez Klienta poprzez podanie wymaganych w formularzu prawdziwych danych, które obejmują:
imię i nazwisko Klienta
wiek
adres e-mail
c) oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką prywatności i plików Cookies (aktywny link)
d) zatwierdzenie danych wpisanych w formularzu i wysłanie ich do Usługodawcy.
5. Umowa, w ramach, której świadczone będą usługi psychologiczne on-line o charakterze odpłatnym zostaje zawarta z chwilą podjęcia przez Klienta czynności powodującej wybór usługi psychologicznej on-line oferowanej przez Usługodawcę, która ma zostać świadczona na jego rzecz.
6. Zawarcie umowy, w ramach, której będą świadczone usługi psychologiczne on-line jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta, jako podmiotu oddziaływania psychologicznego zgody na świadczenie tych usług.

§VI
WYNAGRODZENIE ZA USŁUGĘ ON-LINE

1. Wynagrodzenie za usługi psychologiczne on-line jest wynagrodzeniem umownym.
2. Klient z chwilą dokonania wyboru usługi psychologicznej on-line, która ma zostać świadczona na jego rzecz zobowiązany jest do uiszczenia stosownego wynagrodzenia.
3. Wynagrodzenie za usługę psychologiczną on-line jest uiszczane w formie przelewu bankowego na podane przez Usługodawcę konto bankowe, którego numer zostanie podany Klientowi za pomocą poczty elektronicznej przez Usługodawcę.
4. Wysokość wynagrodzenia za usługę psychologiczną on-line uzależnione jest od rodzaju usługi i sposobu świadczenia usługi.
5. Klient zobowiązuje się do uiszczenie wynagrodzenia niezwłocznie. W każdym przypadku wynagrodzenie winno zostać uiszczone przed rozpoczęciem świadczenia usługi psychologicznej on-line przez Usługodawcę.
6. Brak uiszczenia wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości lub ustalonym pisemnie przez strony terminie powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi psychologicznej on-line na rzecz Klienta w ramach zawartej umowy, która wraz z upływem terminu zapłaty ulega rozwiązaniu.
7. Wynagrodzenie uznaje się za uiszczone w momencie uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo stosowania rabatów w wybranych przez niego okresach i w stosunku do określonych grup podmiotów.
9. Usługodawca wystawi na żądanie Klienta rachunek, po wcześniejszym przekazaniu przez Klienta niezbędnych do tego danych.

§VII
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

Usługodawca:
1. W zależności od ustaleń pisemnych z Klientem i zawartej umowy zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi psychologiczne on-line zgodnie z ustaleniami, treścią umowy i postanowieniami regulaminu
2. Zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, a uzyskane w ramach umowy, w szczególności w zakresie świadczenia usług psychologicznych, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.
3. Ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, chyba, że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej, na których działanie Usługodawca nie miął wpływu.
4. Może bezzwłocznie odstąpić od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
W ramach zawartej umowy nie ma obowiązku świadczenia usług o charakterze odpłatnym, w przypadku braku dokonania przez Klienta zapłaty ustalonego wynagrodzenia.
5. W ramach zawartej umowy ma prawo do zaprzestania świadczenia usług psychologicznych on-line w przypadku przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, lubieżnym.
6. Ma prawo do zawieszenia funkcjonowania usługi psychologicznej on-line w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji strony, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych, przerw, które zostały wcześniej zakomunikowane na stronie www.estasiowska.pl w zakładce „pomoc on-line”.
7. Ma prawo do zablokowania konta Klienta, który łamie którekolwiek z postanowień regulaminu czy umowy, przepisów prawa, zasad współżycia społecznego czy dobrych obyczajów.
8. Ma prawo do zmiany postanowień regulaminu, a które to zmiany będą obowiązywały po 7 dniach od momentu ich umieszczenia na stronie www.estasiowska.pl
Klient:
1. Ma prawo do świadczenia na swoją rzecz usług psychologicznych on-line zgodnie z umową i postanowieniami niniejszego regulaminu.
2. Ma prawo złożyć reklamację, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
3. Ma prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
4. Ma prawo zmiany i żądania usunięcia danych osobowych przekazanych przez niego Usługodawcy.
5. Zobowiązuje się do nieprzesyłania informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, niegodnym oraz niezgodnym z rzeczywistością oraz mogących powodować uszkodzenie strony internetowej www.estasiowska.pl oprogramowania oraz urządzeń technicznych z nim związanych.
6. Zobowiązuje się do niewykorzystywania w jakikolwiek sposób informacji uzyskanych w ramach umowy bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.
7. Wypełnienie przez Klienta formularza kontaktowego jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę wszelkich podanych w formularzu i korespondencji danych z uwzględnieniem Polityki prywatności i plików Cookies.

§VIII
REKLAMACJE

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Usługodawcę, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2. Reklamacja powinna zostać sporządzona pisemnie i przesłana na adres Usługodawcy: kontakt@estasiowska.pl
3. Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim wskazanie danych umożliwiających identyfikację umowy i Klienta oraz wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Usługodawcę pod rygorem ich pominięcia w dalszym postępowaniu.
4. Reklamacja powinna zostać wniesiona niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Usługodawcę.
5. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi po jej doręczeniu w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

§IX
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
2. Prawo to wykonywane jest przez złożenia stosownego, pisemnego oświadczenia drugiej stronie.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać nie później niż 24 godziny przed terminem rozpoczęcia wykonywania umowy.

§X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go na stronie www.estasiowska.pl i stanowi integralną cześć umowy zawieranej z Klientem.
2. W każdym wypadku, a w szczególności, jeżeli Klientem jest podmiot zagraniczny, prawem umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawo U E.
3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozpatrywane będą w sposób polubowny, a w przypadku gdyby nie doszło do polubownego rozstrzygnięcia sporu, strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowemu właściwemu dla Usługodawcy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową – regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.